bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, strona została skasowana: 06.03.2024 z powodu:
usunięcie zaległego ogłoszenia

Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. M Kopernika w Toruniu

Dyrektor
Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Mikołaja Kopernika w Toruniu
ogłasza drugi konkurs na stanowisko
Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa
Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Mikołaja Kopernika w Toruniu

Konkurs zostanie przeprowadzony na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą
( Dz.U.2018 poz. 393 ze. zm.).


I. Nazwa i adres podmiotu leczniczego:

Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu,
ul. Batorego 17/19
87-100 Toruń

II. Informacja o zasadach udostępniania materiałów informacyjnych o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego:

Każdemu kandydatowi zgłaszającemu się do konkursu udostępnia się do wglądu jednakowe dla wszystkich kandydatów materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. M Kopernika w Toruniu, co odbywa się w siedzibie szpitala po wcześniejszym umówieniu się w sekretariacie Dyrektora ( nr tel.566557530).

III. Stanowisko objęte konkursem:

Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. M. Kopernika w Toruniu

IV. Wymagane kwalifikacje kandydata:

1. Wymagania podstawowe (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz.U.2011.151.896):
a) Tytuł zawodowy lekarza
b) Tytuł specjalisty lub specjalizacja II stopnia w dziedzinie medycyny
c) 8 lat pracy w zawodzie
1. Wymagania dodatkowe:
koncepcja pracy na stanowisku Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. M. Kopernika w Toruniu (max. 4 strony A4, czcionka Times New Roman, rozmiar 12);

V. Wymagane dokumenty:

Kandydat zgłaszający się do konkursu winien przedstawić:
1.podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,
2.dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania
danego stanowiska, w tym prawo wykonywania zawodu lekarza na terenie Rzeczpospolitej Polskiej – dokumenty te powinny zostać złożone w oryginale lub w formie poświadczonej notarialnie kopii;
3.opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej;
4.inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe
kandydata - kopie dokumentów powinny być poświadczone za zgodność
z oryginałem; przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata,
na prośbę właściwego podmiotu lub komisji konkursowej kandydat jest obowiązany
przedstawić oryginały dokumentów;
5.oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania stanowiska objętego konkursem;
6. oświadczenie, o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzenia postępowania konkursowego na dane stanowisko oraz zaakceptowaną przez kandydata klauzulę informacyjną1).
W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym, należy dołączyć do nich również ich tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
Oferty kandydatów, które nie będą zawierały wszystkich wymaganych dokumentów nie podlegają uzupełnieniu oraz nie będą brane pod uwagę podczas dalszej części postępowania konkursowego.

VI. Miejsce i termin składania wymaganych od kandydatów dokumentów:

Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w zamkniętych, nieprzezroczystych kopertach osobiście w Sekretariacie Dyrektora Szpitala lub przesłać pocztą na adres:
Specjalistyczny Szpital Miejski im. M Kopernika w Toruniu
ul. Batorego 17/19, 87-100 Toruń.

Oferty powinny być złożone (dostarczone) pod wskazany wyżej adres w terminie do dnia 16 kwietnia 2021 r do godz.10 (decyduje data i godzina wpływu oferty do Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. M. Kopernika w Toruniu). Oferty złożone po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane.
Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko, adres, numer telefonu kontaktowego oraz adres e-mail, a także adnotację o treści:
„Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. M Kopernika w Toruniu”.

VII. Przewidywane miejsce oraz termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur:

a. Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur: do 30 dni od dnia, w którym upływa termin zgłaszania ofert.
b. Miejsce rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur: Specjalistyczny Szpital Miejski im. M Kopernika w Toruniu, ul. Batorego 17/19, 87-100 Toruń.
c. Planowany termin zakończenia postępowania konkursowego: 10 maja 2021 r.
d. O terminie i miejscu przeprowadzenia przez komisję konkursową indywidualnej rozmowy z kandydatem, kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej.

VIII. Załączniki do ogłoszenia:

1.Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej.
2.Formularz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej znajdują się w załącznikach.Opublikował: Administrator SSM
Publikacja dnia: 02.04.2021
Podpisał: Administrator Administrator
Dokument z dnia: 02.03.2021
Dokument oglądany razy: 2 956
Wersja do druku