bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 10.03.2021, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja

Deklaracja dostępności

Wstęp

Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: http://www.med.torun.pl Data publikacji strony internetowej: 02.08.2018 Data ostatniej istotnej aktualizacji: 10.03.2021 Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • Pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie).
  • Serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) - lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych. Pierwszy link na stronie internetowej oraz podstronach umożliwia bezpośrednie przejście do treści danej strony. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Oświadczenie sporządzono dnia 2021-03-10

Informacje zwrotne i kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Ewa Kacprzak, e-mail: ekacprzak@med.torun.pl, tel 56- 61 00 280. Kontaktować się można także dzwoniąc na nr telefonu: 56-61 00 328. Tą samą drogą można także składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Skargi

Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej jest niemożliwe, podmiot publiczny może zapewnić dostęp alternatywny, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl.

Dostępność architektoniczna i informacyjno – komunikacyjna

W zakresie dostępności architektonicznej:

Budynki Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. M. Kopernika  w Toruniu spełniają minimalne wymagania zgodnie z ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

  1. przestrzenie komunikacyjne budynków wolne od barier poziomych i pionowych (komunikacja pozioma – korytarze na jednym poziomie, komunikacja pionowa – windy),
  2. instalacja urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń – rampy podjazdowe, windy, drzwi automatycznie otwierane,
  3. zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy – tablice informacyjne, portier,
  4. Informacje o sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Szpital posiada wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
  5. Zgodnie art. 2 pkt 11 Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz.U. Z 2019 r. poz. 1172 i 1495), osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do większości obiektów użyteczności publicznej, w tym do budynków opieki zdrowotnej.
  6. zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób – komunikaty dźwiękowe, oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji.
  7. Dostosowanie infrastruktury Szpitala do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Lp Nazwa budynku Rodzaj udogodnienia dla osób niepełnosprawnych
  1   Budynek Administracyjno-Medyczny - podjazd dla wózków z zewnątrz - winda wjeżdżająca na poziom 0, 1, 2 - miejsce parkingowe dla niepełnosprawnych - WC dla niepełnosprawnych - bez progowe wejście z łącznika na teren szpitala
  2 Budynek Główny Szpitala - wejście z zewnątrz – drzwi automatyczne - dwie windy poziom 0,1,2,3,4 - bez progowe wejście z łączników
  3 Budynek Izby Przyjęć - podjazd dla karetek od strony Izby Przyjęć, z którego mogą korzystać pacjenci na wózkach inwalidzkich. - drzwi automatyczne, przesuwne - WC dla niepełnosprawnych - bez progowe wejście z łącznika
4 Budynek „F” - Poradnia Endokrynologiczna i Neurologiczna - bez progowe wejście z zewnątrz - WC dla niepełnosprawnych
5 Budynek „D” - dwa bez progowe wejścia z zewnątrz - bez progowe wejście z łącznika - winda poziom 0,1,2,3,4 - WC dla niepełnosprawnych
6 Budynek  „R” - bez progowe wejście z zewnątrz - bez progowe wejście z łącznika - winda poziom - -1,0,1,2 - miejsce parkingowe dla niepełnosprawnych
7 Budynek „J” - bez progowe wejście z zewnątrz - winda poziom 0,1 - WC dla niepełnosprawnych  

 

W zakresie dostępności informacyjno – komunikacyjnej:

Zapewnienie komunikacji ze Szpitalem na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami w formie określonej w tym wniosku – pracownik schodzi do Wnioskującego po zawiadomieniu lub bezpośrednio po zawiadomieniu przez portiera - o konieczności obsługi klienta z niepełnosprawnością ruchową w pomieszczeniu zlokalizowanym przy wejściu do budynku.Opublikował: Administrator SSM
Publikacja dnia: 10.03.2021
Podpisał: Admin Admin
Dokument z dnia: 10.03.2021
Dokument oglądany razy: 499