bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 14.02.2018, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja

Informacje o przeprowadzonych kontrolach


                   
    
                    2012 rok
Lp.
Termin kontroli              Zakres kontroli  Organ kontrolujący
  1 10.02.2012r. Gospodarka lekiem cytostatycznym Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Bydgoszczy-Delegatura w Toruniu
  2 15.02.2012r. Kontrola w celu wydania opinii sanitarnej dla o/hematologii Panstwowy Powiatowy Inspektor sanitarny w Toruniu
  3 11.06.2012r. Kontrola w celu wydania opinii sanitarnej dla punktu pobierania materiału Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu
  4 14.06.2012r. Realizacja umowy na udzielanie świadczeń w Izbie Przyjęć KPOW NFZ z Bydgoszczy
  5

27.06.2012r.

Ocena wykonywania badań mammograficznych w ramach programu Woj.Ośr.Koordynujacy Programy Wykrywania Raka Centrum Onkologii w Bydgoszczy
  6 17.08.2012r. Kontrola realizacji szczepień i gospodarki szczepionkami Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu
  7 24.09.-03.10.2012r. Kontrola kompleksowa Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu
  8 28.09.2012r. Realizacja staży podyplomowych Wojewoda Kujawsko-Pomorski
  9 09.10.-10.10.2012r. Prawidłowość użytkowania kas rejestrujących Naczelnik Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy
 10 25.10.-29.11.2012r. Informatyzacja Szpitali NIK Warszawa Departament Zdrowia
 11 26.10.2012r. Kontrola w związku ze zgłoszoną interwencją dot.o/k-i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu
 12 29.11.2012r. Kontrola w celu wydania opinii sanitarnej dla gabinetu diagnostyczno-zabiegowego Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu
 13 05.12.2012r. Kontrola decyzji nakazowej PIP Oddział w Toruniu
 14 06.12.2012r. Kontrola w ramach nadzoru nad poziomem krwiolecznictwa i Bankiem Krwi oraz kontrola pracowni serologii transfuzjologicznej RCK i K Bydgoszcz
 15 07.12.2012r. Realizacja kształcenia podyplomowego oraz specjaliz. w zakresie chorób wew.; jakość świadczonych usług, dostęp do nich oraz wyposażenie w sprzęt i aparat.med. Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Chorób Wewnętrznych woj.Kujawsko-Pom.
                                                                       2013 rok
   1 10.01-28.02.2013r. Kontrola realizacji umowy z zakresu rehabilitacji oraz warunki wykonywania świadczeń w zakresie rehabilitacji neurologicznej. KPOW NFZ w Bydgoszczy
   2 06.03.2013r. Kontrola w celu wydania opinii sanitarnej dot.pomieszczeń do wykonywania badań endoskopowych Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu
   3 04.04.2013r. Przestrzeganie przepisów dot.ochrony środowiska WIOŚ w Bydgoszczy Delegatura w Toruniu
   4 08.04.2013r. Koincydencja świadczeń SZP/POZ w roku 2012 wizytacja KPOW NFZ w Bydgoszczy
   5 08.04.2013r. Kontrola zgodnie z upoważnieniem ZUS O/Toruń
   6 10.05.2013r. Koincydencja świadczeń  AOS/SZP wizytacja KPOW NFZ w Bydgoszczy
   7 22..05.2013r. Kontrola jakości badań mammograficznych WOK Bydgoszcz
   8 05.07.2013r.

Kontrola w ramach nadzoru w zakresie chirurgii ogólnej

Konsultant Wojewódzki w dziedzinie chirurgii ogólnej
   9  24.07.-27.07.2013r. Kontrola doraźna Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Bydgoszczy - Delegatura Toruń
  10 29.08.2013r. Kontrola gospodarki krwią w Szpitalu RCKiK Bydgoszcz
  11 17.09.2013r. Kontrola bezpieczeństwa epidemiologicznego PPIS Toruń
 12 17.10.2013r. Kontrola Funduszu socjalnego PIP Toruń
 13 21.11.2013r. Ocena świadczeń hematologicznych Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Hematologii
 14 27.11.2013r. Kontrola Kompleksowa PPIS w Toruniu
 15 12.12.2013r. Realizacja szczepień ochronnych i godpodarka szczepionkami

PPIS w Toruniu

16 16.12.2013r. Realizacja SZP na rok 2013 z zakresu urologii K- POW NFZ - Delegatura w Toruniu
17 23.12.2013r. Przestrzeganie praw pacjenta

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta

                                                                    2014 rok
  1 05-07.03.2014r Kontrola świadczeń udzielanych w poradni endokrynologicznej O/NFZ w Bydgoszczy
  2. 11-18.03.2014r. Ocena przestrzegania przepisów bhp i prawa pracy Państwowa Inspekcja Pracy O/Toruń
  3 19.03.2014r. Przestrzeganie przepisów prawnych w zakresie promieniowania jonizującego i urządzeń wytwarzających pole elektromagnetyczne Państwowa Inspekcja Sanitarna Oddział Higieny Radiacyjnej
  4 27.03.2014r. Kontrola i ocena działalności w dziedzinie krwiolecznictwa Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie
  5 28.03.2014r. Kontrola w zakresie funkcjonowania prosektorium w Szpitalu. Urząd Miasta Torunia
  6 8-10.04.2014r. Realizacja projektu: "Zakup sprzętu i aparatury medycznej jako element rozwoju hematologii i procedur zabiegowych" Urząd Marszałkowski
  7 23.07.2014r. Pobór próbek wody w kierunku Legionelli

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Toruniu

  8 27.08.2014rr. Dochodzenie w sprawie podejrzenia ogniska CD Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Toruniu
  9 02.09.2014r. Badania jakości badań mammograficznych w ramach populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka piersi Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Centrum Onkologii Bydgoszcz
 10 29.09.2014r. Kontrola kompleksowa PPIS w Toruniu
 11 13.10.2014r. Kontrola na wniosek Szpitala w celu wydania opinii sanitarnej dla Pracowni Urodynamicznej. PPIS w Toruniu
 12 17.11.2014r. Kontrola realizacji szczepień ochronnych i gospodarki szczepionkami PPIS w Toruniu
 13 02.12.2014r. Ocena realizacji zadań Oddziału Hematologii i Poradni hematologicznej w świetle obowiązujących aktów prawnych Konsultant Wojewódzki w dziedzinie hematologii
 14 18.12.2014r. Kontrola gospodarki krwią i organizacja leczenia krwią w Szpitalu. RCK i K w Bydgoszczy
                                                                  2015 rok
Lp.
Termin kontroli

               Zakres kontroli

   Organ kontrolujący

  1 13.01.2015r. Program lekowy - Leczenie pierwotnych niedoborów odporności u dorosłych  KPOW NFZ w Bydgoszczy
  2 14.01.2015r. Kontrola w ramach nadzoru merytorycznego w Pracowni Immunologii Transfuzjologicznej SSM  RCK i K w Bydgoszczy
  3 13.02.2015r. Kontrola bezpieczeństwa epidemiologicznego w związku ze zgłoszoną interwencją PPIS w Toruniu
  4 14.04-15.06.2015r. Import docelowy leków w ramach umowy T0002/SZPCH O/NFZ w Bydgoszczy
  5 24.04.2015r. Zespół d/s Kontroli Zakażeń Szpitalnych - zgodność z wymogami ustawowymi Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego dla woj.kuj-pom.
  6 28.04.2015r. Stan zatrudnienia pielęgniarek w Szpitalu, realizacja kształcenia, wyposażenie w aparaturę, dok.med., dostepność do św.medycznych Konsultanci woj:w dziedzinie pielęgniarstwa, pielęg.chirurgicznego i operacyjnego oraz pielęgniarstwa ratunkowego
  7 19.06.-22.06.2015r. Kontrola doraźna Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Bydgoszczy - Delegatura w Toruniu
  8 25-26.06.2015r. Kontrola trwałości Projektu RPKP.03.02.0004-004/08 Urząd Marszałkowski Woj.Kuj.Pom. DWRPO
  9 06.07.2015r. Kontrola sprawdzająca wykonanie decyzji z 2014r. PPIS w Toruniu
 10 03.09.2015r. Kontrola pracowni mammograficznej WOK Bydgoszcz
 11 15.09.2015r. Kontrola kompleksowa PPIS w Toruniu
 12 07.10.2015r. Kontrola odbiorcza w zakresie wydania zezwolenia PWIS w Bydgoszczy
 13 04.11.2015r. Kontrola realizacji szczepień i gospodarki szczepionkami PPIS w Toruniu
 14 09.11.2015r. Kontrola w związku ze zgłoszoną interwencją przez rodzinę pacjenta PPIS w Toruniu
 15 17.12.2015r. Gospodarka krwią w oddziałach szpitalnych, nadzór nad krwiodawstwem RCK i K w Bydgoszczy
                                                                       2016 rok
Lp.   Termin kontroli           Zakres kontroli        Organ kontrolujący
  1 11-13.01.2016r. Kontrola planowa projektu:"Realizacja celów jakości poprzez zintegrowanie systemu zarządzania lekami z elektr.systemem obiegu dok.med. w SSM"

Urząd Marszałkowski w Toruniu

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

  2 13-15.01.2016r. Przegląd w zakresie spełniania standardów akredytacyjnych Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia Kraków
  3 18.01.2016r. Realizacja podwykonawstwa dla Por.Otolaryngologicznej  WOMP w Toruniu KPOW NFZ w Bydgoszczy
  4 19.01.2016r. Rekontrola w związku z wydaną wcześniej decyzją nakazującą PWIS w Bydgoszczy
  5 19.01.2016r. Realizacja kształcenia specjalizacyjnego w hematologii, dostępność do świadczeń, jakość świadczonych usług,warunki hospitalizacji oraz wyposażenie w aparaturę i sprzęt medyczny Konsultant Wojewódzki w dziedzinie hematologii dla woj.kujawsko-pomorskiego
  6 25.01.2016r. Funkcjonowanie Izby Przyjęć KPOW NFZ Bydgoszcz
  7 01-05.04.2016r. Badanie sprawozdania finansowego za 2015r. Biuro Badania Sprawozdań Finansowych
  8 22.04.2016r. Akredytacja Banku Komórek Krajowe Centrum Bankowania Tkanek i Komórek w Warszawie
  9 09.05.-11.05.2016r. Planowa kontrola projektu:"Poszerzenie zakresu świadczeń w O/Hematologii SSM poprzez utworzenie Banku Komórek"

Urząd Marszałkowski w Toruniu

Departament Wdrażania EFRR

10  30.09.2016r. Kontrola sprawdzająca wykonanie obowiązków zawartych w decyzji dot.stanu sanitarno-higienicznego obiektu PPIS w Toruniu
 11 12.10.2016r. Kontrola w zakresie spełnienia warunków wymaganych do uzyskania pozwolenia MZ w zakresie pobierania i przeszczepiania komórek krwiotwórczych szpiku i krwi obwodowej  MZ  Warszawa
 12 26.10.-3.11.2016r. Kontrola kompleksowa PPIS w Toruniu
 13 28.10.-15.11.2016r. Kontrola jakości badań mammograficznych w ramach "Programu profilaktyki raka piersi" Centralny Ośrodek Koordynujący na mocy umowy z MZ
 14  04.11.2016r. Kontrola realizacji szczepień i gospodarki szczepionkami PPIS w Toruniu
 15 30.11-19.12.2016r. Ocena przestrzegania przepisów w zakresie równego traktowania w zatrudnieniu PIP O/Toruń
 16 19.12.2016r. Gospodarka krwią, nadzór nad krwiolecznictwem, organizacja krwiolecznictwa w oddziałach szpitalnych RCKiK w Bydgoszczy
                                                                       2017 rok
Lp.    Termin kontroli          Zakres kontroli           Organ kontrolujący
 1. 11.01.2017r. Kontrola Pracowni Immunologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi w ramach nadzoru merytorycznego. RCK i K w Bydgoszczy
  2. 14.03.2017r. Kontrola dystrybucji produktu wycofanego Agencja Rynku Rolnego Bydgoszcz
  3. 15.03.-16.03.2017r. Kontrola trwałości projektu "Zakup sprzętu i aparatury med.jako podstawowy element celów polityki jakości"

Urząd Marszałkowski w Toruniu

Departament Wdrażania EFRR

  4. 21.03.-22.03.2017r.

Wizyta monitorująca projekt" Zakup sprzętu i aparatury med.do realizacji procedur rehab.neurologicznej"

Urząd Marszałkowski w Toruniu

Departament Wdrażania EFRR

  5. 26.06.-18.08.2017r. Kontrola problemowa gospodarki finansowej RIO w Bydgoszczy
  6. 24-25.08.2017r. Kontrola projektu "Nowoczesne protezy odprowadzające mocz dla pacjentów z rakiem pęcherza moczowego poddanych minimalnie inwazyjnym operacjom onkolog.wycięcia pęcherza mocz.- Smart AUCI" Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Warszawa
  7. 29.08.2017r. Kontrola pod kątem spełniania warunków określonych w ustawie wymaganych do uzyskania pozwolenia MZ na gromadzenie,przetwarzanie, przechowywanie i dystrybucję komórek krwiotwórczych szpiku  i krwi obwodowej.  Minister Zdrowia
  8. 26.09-31.10.2017r. Zakażenia w podmiotach leczniczych

NIK - Delegatura NIK

w Bydgoszczy

  9. 03.10.2017r. Kontrola jakości badań mammograficznych wykonywanych w ramach Programu profilaktyki raka piersi Centralny Ośrodek Koordynujący
 10 05.10.2017r. Dochodzenie epidemiologiczne PSSE w Toruniu
 11 02.11.2017r. Kontrola realizacji szczepień i gospodarki szczepionkami PPIS w Toruniu
                                                                     2018 rok
  Lp. TERMIN  KONTROLI            ZAKRES  KONTROLI     ORGAN KONTROLUJĄCY
  1. 13.02.2018r. Dostępność i jakość usług medycznych, kształcenie kadry med. w O/Hematologii

Konsultant Wojewódzki w dziedzinie HematologiiOpublikował: Joanna Kamińska
Publikacja dnia: 14.02.2018
Podpisał: Joanna Kamińska
Dokument z dnia: 10.12.2012
Dokument oglądany razy: 2 685